អត្ថន័យ 预习 និងការបញ្ចេញសំឡេង

预习
ពាក្យសាមញ្ញ
預習
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 预习 ខ្មែរ

yù xí

  • មើលជាមុន

HSK level


ចរិត

  • (yù): អ្នកមើលជាមុន
  • (xí): រៀន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 预习

  • 请大家好好预习一下课文。
    Qǐng dàjiā hǎohǎo yùxí yīxià kèwén.