អត្ថន័យ 饭店 និងការបញ្ចេញសំឡេង

饭店
ពាក្យសាមញ្ញ
飯店
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 饭店 ខ្មែរ

fàn diàn

 • ភោជនីយដ្ឋាន

HSK level


ចរិត

 • (fàn): អង្ករ
 • (diàn): ហាង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 饭店

 • 有三个饭店。
  Yǒu sāngè fànguǎn.
 • 中午我们去饭店吃吧。
  Zhōngwǔ wǒmen qù fàndiàn chī ba.
 • 在这家饭店吃饭,饮料免费。
  Zài zhè jiā fàndiàn chīfàn, yǐnliào miǎnfèi.
 • 这是一家很高级的饭店。
  Zhè shì yījiā hěn gāojí de fàndiàn.