អត្ថន័យ 饮料 និងការបញ្ចេញសំឡេង

饮料
ពាក្យសាមញ្ញ
飲料
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 饮料 ខ្មែរ

yǐn liào

  • ផឹក

HSK level


ចរិត

  • (yǐn): ផឹក
  • (liào): សម្ភារៈ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 饮料

  • 冰箱里还有饮料吗?
    Bīngxiāng lǐ hái yǒu yǐnliào ma?
  • 在这家饭店吃饭,饮料免费。
    Zài zhè jiā fàndiàn chīfàn, yǐnliào miǎnfèi.