អត្ថន័យ 首先 និងការបញ្ចេញសំឡេង

首先
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 首先 ខ្មែរ

shǒu xiān

  • ជា​ដំបូងបង្អស់

HSK level


ចរិត

  • (shǒu): ដំបូង
  • (xiān): ដំបូង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 首先

  • 首先要休息好,然后才能工作好。
    Shǒuxiān yào xiūxí hǎo, ránhòu cáinéng gōngzuò hǎo.