អត្ថន័យ 马虎 និងការបញ្ចេញសំឡេង

马虎
ពាក្យសាមញ្ញ
馬虎
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 马虎 ខ្មែរ

mǎ hu

  • ធ្វេសប្រហែស

HSK level


ចរិត

  • (mǎ): សេះ
  • (hǔ): ខ្លា

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 马虎

  • 做事要认真,不能这么马虎。
    Zuòshì yào rènzhēn, bùnéng zhème mǎhǔ.
  • 稍微一马虎就会出错。
    Shāowéi yī mǎhǔ jiù huì chūcuò.