អត្ថន័យ 高档 និងការបញ្ចេញសំឡេង

高档
ពាក្យសាមញ្ញ
高檔
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 高档 ខ្មែរ

gāo dàng

  • អាប់អួរ

HSK level


ចរិត

  • (gāo): ខ្ពស់
  • (dàng): ឯកសារ