អត្ថន័យ 鸡蛋 និងការបញ្ចេញសំឡេង

鸡蛋
ពាក្យសាមញ្ញ
雞蛋
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 鸡蛋 ខ្មែរ

jī dàn

 • ស៊ុត

HSK level


ចរិត

 • (jī): មាន់
 • (dàn): ស៊ុត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 鸡蛋

 • 我每天早上都要吃个鸡蛋。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào chī gè jīdàn.
 • 请给我一公斤鸡蛋。
  Qǐng gěi wǒ yī gōngjīn jīdàn.
 • 除了不吃肉,我还不吃鸡蛋。
  Chú liǎo bù chī ròu, wǒ hái bù chī jīdàn.
 • 我买了一公斤鸡蛋。
  Wǒ mǎile yī gōngjīn jīdàn.