អត្ថន័យ 麻烦 និងការបញ្ចេញសំឡេង

麻烦
ពាក្យសាមញ្ញ
麻煩
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 麻烦 ខ្មែរ

má fan

 • បញ្ហា

HSK level


ចរិត

 • (má): hemp
 • (fán): រំខាន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 麻烦

 • 这件事儿很麻烦,我们需要你的帮助。
  Zhè jiàn shì er hěn máfan, wǒmen xūyào nǐ de bāngzhù.
 • 麻烦您帮我拿个杯子好吗?
  Máfan nín bāng wǒ ná gè bēizi hǎo ma?
 • 真不好意思,给你带来这么多麻烦。
  Zhēn bù hǎoyìsi, gěi nǐ dài lái zhème duō máfan.