អត្ថន័យ 黑板 និងការបញ្ចេញសំឡេង

黑板
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 黑板 ខ្មែរ

hēi bǎn

  • ក្តារខៀន

HSK level


ចរិត

  • (hēi): ខ្មៅ
  • (bǎn): ក្តារ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 黑板

  • 请大家看黑板。
    Qǐng dàjiā kàn hēibǎn.