Significado y pronunciación de 走

Carácter simplificado / tradicional

走 español definición

zǒu

 • vamos

Niveles de HSK


Ejemplos de oraciones con 走

 • 我女儿 9 个月就会走了。
  Wǒ nǚ'ér 9 gè yuè jiù huì zǒule.
 • 我知道他走得慢。
  Wǒ zhīdào tā zǒu dé màn.
 • 雨小了,我们现在走吧。
  Yǔ xiǎole, wǒmen xiànzài zǒu ba.
 • 请你走吧!
  Qǐng nǐ zǒu ba!
 • 我已经走唱歌火车站了。
  Wǒ yǐjīng zǒu chànggē huǒchē zhànle.

Palabras que contienen 走 , por nivel de HSK