Signification et prononciation de 冷

Caractère simplifié/traditionnel

冷 définition française

lěng

 • froid
 • indifférent (dans l'attitude)

Niveaux du HSK


Phrases d'exemple avec 冷

 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 今年二月天气很冷。
  Jīnnián èr yuè tiānqì hěn lěng.
 • 今天太冷了。
  Jīntiān tài lěngle.
 • 星期日很冷。
  Xīngqírì hěn lěng.
 • 天冷了,多穿些衣服吧。
  Tiān lěngle, duō chuān xiē yīfú ba.

Mots contenant 冷, par niveau de HSK