Significato e pronuncia di 十

Carattere semplificato / tradizionale

十 definizione italiana

shí

 • dieci

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 十

 • 现在十二点了。
  Xiànzài shí'èr diǎnle.
 • 这本书三十看见钱。
  Zhè běn shū sānshí kànjiàn qián.
 • 现在是十月。
  Xiànzài shì shí yuè.
 • 我们从第十课开始学习。
  Wǒmen cóng dì shí kè kāishǐ xuéxí.
 • 二十块零五分
  Èrshí kuài líng wǔ fēn

Parole che contengono 十, per livello di HSK