Lista de vocabulario HSK 4: la lista oficial de palabras HSK4

HSK 4 es una prueba de 105 minutos. Incluye las mismas partes que el nivel 3 de HSK, a saber, escuchar, leer y escribir. Evalúa la capacidad del candidato para comunicarse sobre una amplia gama de temas y comunicarse libremente con los lugareños. El propósito de esta prueba de idioma es demostrar que domina el chino. El nivel 4 de HSK evaluará su capacidad para comprender y expresar el chino con fluidez. Los estudiantes deben poder discutir varios temas y deben tener conversaciones fluidas con hablantes nativos. Si no está familiarizado con la estructura de prueba clásica de HSK, puede prepararse para este paso con nosotros.

Lista de palabras HSK 4

爱情
ài qíng
amore
安排
ān pái
preparativi
安全
ān quán
sicurezza
按时
àn shí
puntuale
按照
àn zhào
secondo
百分之
bǎi fēn zhī
per cento

bàng
bastone
包子
bāo zi
panino
保护
bǎo hù
protezione
保证
bǎo zhèng
garanzia
报名
bào míng
iscriviti

bào
tenere
抱歉
bào qiàn
scusate

bèi
volte
本来
běn lái
originariamente

bèn
stupido
比如
bǐ rú
ad esempio
毕业
bì yè
la laurea

biàn
ovunque
标准
biāo zhǔn
standard
表格
biǎo gé
modulo
表示
biǎo shì
si intende
表演
biǎo yǎn
prestazione
表扬
biǎo yáng
lode
饼干
bǐng gān
biscotto
并且
bìng qiě
e
博士
bó shì
phd
不过
bú guò
ma
不得不
bù dé bù
dovere
不管
bù guǎn
indipendentemente da
不仅
bù jǐn
non solo
部分
bù fen
sezione

strofinare

cāi
indovina
材料
cái liào
materiale
参观
cān guān
visita
餐厅
cān tīng
ristorante
厕所
cè suǒ
bagno
差不多
chà bu duō
quasi

cháng
gusto
长城
cháng chéng
grande muraglia
长江
cháng jiāng
yangtze

chǎng
campo
超过
chāo guò
superare
乘坐
chéng zuò
giro
成功
chéng gōng
successo
成为
chéng wéi
diventare
诚实
chéng shí
onesto
吃惊
chī jīng
essere sorpreso
重新
chóng xīn
ri
抽烟
chōu yān
fuma
出差
chū chāi
viaggio di lavoro
出发
chū fā
partire
出生
chū shēng
nato
出现
chū xiàn
apparire
厨房
chú fáng
cucina
传真
chuán zhēn
fax
窗户
chuāng hu
finestra
词语
cí yǔ
parole
从来
cóng lái
mai
粗心
cū xīn
negligente

cún
salva
错误
cuò wù
errore
答案
dá àn
risposta
打扮
dǎ ban
vestirsi
打扰
dǎ rǎo
disturbare
打印
dǎ yìn
stampa
打招呼
dǎ zhāo hu
salutare
打折
dǎ zhé
sconto
打针
dǎ zhēn
iniezione
大概
dà gài
probabilmente
大使馆
dà shǐ guǎn
ambasciata
大约
dà yuē
di
大夫
dài fu
medico

dài
indossato

dāng
quando
当时
dāng shí
poi

dāo
coltello
导游
dǎo yóu
guida turistica

dào
invertito
到处
dào chù
ovunque
到底
dào dǐ
alla fine
道歉
dào qiàn
chiedi scusa

get (verbo ausiliario)
得意
dé yì
orgoglioso
登机牌
dēng jī pái
carta d'imbarco

děng
ecc. (particella)

basso

parte inferiore
地点
dì diǎn
posizione
地球
dì qiú
terra
地址
dì zhǐ
indirizzo

diào
far cadere
调查
diào chá
sondaggio

diū
gettare
动作
dòng zuò
azione
堵车
dǔ chē
ingorgo stradale
肚子
dù zi
pancia
短信
duǎn xìn
sms
对话
duì huà
dialogo
对面
duì miàn
di fronte
对于
duì yú
per
儿童
ér tóng
bambino

ér
e
发生
fā shēng
si verificano
发展
fā zhǎn
sviluppo di
法律
fǎ lv4
legale
翻译
fān yì
traduzione
烦恼
fán nǎo
irritato
反对
fǎn duì
opporsi
方法
fāng fǎ
metodo
方面
fāng miàn
aspetto
方向
fāng xiàng
direzione
房东
fáng dōng
proprietario
放弃
fàng qì
abbandonare
放暑假
fàng shǔ jià
vacanze estive
放松
fàng sōng
rilassare

fèn
condividere
丰富
fēng fù
ricco
否则
fǒu zé
altrimenti
符合
fú hé
incontra il
付款
fù kuǎn
pagamento
复印
fù yìn
copia
复杂
fù zá
complesso

ricco
父亲
fù qīn
padre
负责
fù zé
essere responsabile
改变
gǎi biàn
modificare
干杯
gān bēi
saluti
感动
gǎn dòng
in movimento
感觉
gǎn jué
sentire
感情
gǎn qíng
sensazione
感谢
gǎn xiè
grazie

gǎn
osare

gǎn
rush

gàn
asciutto

gāng
appena
高速公路
gāo sù gōng lù
autostrada
胳膊
gē bo
braccio

ogni
公里
gōng lǐ
chilometro
功夫
gōng fu
sforzo
工资
gōng zī
salario
共同
gòng tóng
comune

gòu
abbastanza
购物
gòu wù
shopping
估计
gū jì
stima
鼓励
gǔ lì
incoraggiare
故意
gù yì
deliberatamente
顾客
gù kè
cliente

guà
appendere
关键
guān jiàn
l'essenziale
观众
guān zhòng
pubblico
管理
guǎn lǐ
gestione

guāng
luce
广播
guǎng bō
trasmissione
广告
guǎng gào
pubblicità

guàng
visita
规定
guī dìng
stipulare
国籍
guó jí
paese di cittadinanza
国际
guó jì
internazionale
果汁
guǒ zhī
succo di frutta
过程
guò chéng
processi
海洋
hǎi yáng
oceano
害羞
hài xiū
timido
寒假
hán jià
vacanze invernali

hàn
sudore
航班
háng bān
volo
好处
hǎo chu
vantaggio
好像
hǎo xiàng
piace
号码
hào mǎ
numero
合格
hé gé
qualificato
合适
hé shì
adatto
盒子
hé zi
scatola

hòu
di spessore
后悔
hòu huǐ
rimpiangere
互联网
hù lián wǎng
la rete
互相
hù xiāng
l'un l'altro
护士
hù shi
infermiera
怀疑
huái yí
dubbio
回忆
huí yì
ricordi
活动
huó dòng
attività
活泼
huó po
vivace

huǒ
fuoco
获得
huò dé
ottenere
基础
jī chǔ
base
激动
jī dòng
eccitazione
积极
jī jí
positivo
积累
jī lěi
accumulo
即使
jí shǐ
anche se
及时
jí shí
tempestivo

spedire
技术
jì shù
tecnologia
既然
jì rán
da
继续
jì xù
proseguire
计划
jì huà
piano
记者
jì zhě
reporter
加班
jiā bān
col tempo
加油站
jiā yóu zhàn
gas
家具
jiā jù
mobilia

jiǎ
falso
价格
jià gé
prezzo
坚持
jiān chí
aderire a
减肥
jiǎn féi
perdere peso
减少
jiǎn shǎo
diminuire
建议
jiàn yì
suggerisci
将来
jiāng lái
futuro
奖金
jiǎng jīn
bonus
降低
jiàng dī
ridurre
降落
jiàng luò
atterraggio

jiāo
attraversare
交流
jiāo liú
comunicare con
交通
jiāo tōng
traffico
郊区
jiāo qū
periferia
骄傲
jiāo ào
orgoglioso
饺子
jiǎo zi
ravioli
教授
jiào shòu
professoressa
教育
jiào yù
formazione scolastica
接受
jiē shòu
accettare
接着
jiē zhe
poi
结果
jié guǒ
risultato

jié
sezione
节约
jié yuē
salvataggio
解释
jiě shì
spiegazione
尽管
jǐn guǎn
nonostante
紧张
jǐn zhāng
tensione
禁止
jìn zhǐ
vietare
进行
jìn xíng
salire
京剧
jīng jù
opera di pechino
精彩
jīng cǎi
meraviglioso
经济
jīng jì
economico
经历
jīng lì
esperienza
经验
jīng yàn
esperienza
景色
jǐng sè
visualizza
警察
jǐng chá
poliziotti
竞争
jìng zhēng
concorrenza
竟然
jìng rán
in realtà
镜子
jìng zi
specchio
究竟
jiū jìng
esattamente

sollevamento
举办
jǔ bàn
aspetta
举行
jǔ xíng
aspetta
拒绝
jù jué
rifiuto
聚会
jù huì
raduno
距离
jù lí
distanza
开玩笑
kāi wán xiào
scherzo
开心
kāi xīn
contento
看法
kàn fǎ
visualizza
烤鸭
kǎo yā
anatra arrosto
考虑
kǎo lv4
prendere in considerazione

albero
科学
kē xué
scienza
咳嗽
ké sou
tosse
可怜
kě lián
patetico
可是
kě shì
ma
可惜
kě xī
sfortunatamente
客厅
kè tīng
soggiorno
肯定
kěn dìng
sicuro

kōng
aria
空气
kōng qì
aria
恐怕
kǒng pà
ho paura

amaro
矿泉水
kuàng quán shuǐ
acqua minerale

kùn
assonnato
困难
kùn nan
difficile
垃圾桶
lā jī tǒng
cestino

tirare

caldo
来不及
lái bu jí
troppo tardi
来得及
lái de jí
troppo tardi
来自
lái zì
a partire dal

lǎn
pigro
浪费
làng fèi
rifiuto
浪漫
làng màn
romantico
老虎
lǎo hǔ
tigre
冷静
lěng jìng
calma
理发
lǐ fà
taglio di capelli
理解
lǐ jiě
comprensione
理想
lǐ xiǎng
ideale
礼拜天
lǐ bài tiān
domenica
礼貌
lǐ mào
cortesia
例如
lì rú
per esempio
力气
lì qi
forza
厉害
lì hai
grande

liǎ
tutti e due
联系
lián xì
contatto

lián
anche
凉快
liáng kuai
rinfrescati
零钱
líng qián
piccolo cambiamento
另外
lìng wài
inoltre
流利
liú lì
fluente
流行
liú xíng
popolare

liú
rimanere
旅行
lǚ xíng
viaggio

luàn
caos
律师
lv4 shī
avvocato
麻烦
má fan
guaio
马虎
mǎ hu
negligente

mǎn
pieno

máo
capelli
毛巾
máo jīn
asciugamano
美丽
měi lì
bellissimo

mèng
sognare
迷路
mí lù
va al diavolo
密码
mì mǎ
parola d'ordine
免费
miǎn fèi
gratuito

miǎo
secondo
民族
mín zú
nazione
母亲
mǔ qīn
madre
目的
mù dì
scopo
耐心
nài xīn
paziente
难道
nán dào
è
难受
nán shòu
scomodo

nèi
dentro
内容
nèi róng
soddisfare
能力
néng lì
capacità
年龄
nián líng
età

nòng
fare
暖和
nuǎn huo
caldo
偶尔
ǒu ěr
di tanto in tanto
排队
pái duì
coda
排列
pái liè
preparativi
判断
pàn duàn
giudizio

péi
accompagnare
批评
pī píng
critica
皮肤
pí fū
pelle
脾气
pí qi
temperare

piān
articoli

piàn
truffare
乒乓球
pīng pāng qiú
ping-pong
平时
píng shí
generalmente

rotto
葡萄
pú tao
uva
普遍
pǔ biàn
universale
普通话
pǔ tōng huà
mandarino
其次
qí cì
in secondo luogo
其中
qí zhōng
tra loro
气候
qì hòu
clima
千万
qiān wàn
dieci milioni
签证
qiān zhèng
visa

qiāo
bussare

qiáo
ponte
巧克力
qiǎo kè lì
cioccolato
亲戚
qīn qi
parente

qīng
luce
轻松
qīng sōng
facile
情况
qíng kuàng
succede

qióng
povero
区别
qū bié
la differenza

prendere
全部
quán bù
tutti
缺点
quē diǎn
svantaggio
缺少
quē shǎo
mancanza

què
ma
确实
què shí
infatti
然而
rán ér
però
热闹
rè nao
vivace
任何
rèn hé
qualunque
任务
rèn wu
compito

rēng
gettare
仍然
réng rán
ancora
日记
rì jì
diario
入口
rù kǒu
entrata
散步
sàn bù
fare una passeggiata
森林
sēn lín
foresta
沙发
shā fā
divano
伤心
shāng xīn
triste
商量
shāng liang
discutere
稍微
shāo wēi
un po
勺子
sháo zi
cucchiaio
社会
shè huì
società

shēn
in profondità
申请
shēn qǐng
applicazione
甚至
shèn zhì
anche
生活
shēng huó
vita
生命
shēng mìng
vita
生意
shēng yì
attività commerciale

shěng
provincia

shèng
avanzi
失败
shī bài
fallimento
失望
shī wàng
deluso
师傅
shī fu
maestro
十分
shí fēn
molto
实际
shí jì
effettivo
实在
shí zài
veramente
使
shǐ
rendere
使用
shǐ yòng
uso
世纪
shì jì
secolo
是否
shì fǒu
se
适合
shì hé
adatto a
适应
shì yìng
adattare

shōu
ricevere
收入
shōu rù
reddito
收拾
shōu shi
pacco
首都
shǒu dū
capitale
首先
shǒu xiān
prima di tutto
受不了
shòu bù liǎo
non lo sopporto
受到
shòu dào
soffrire
售货员
shòu huò yuán
venditore

shū
perdere
熟悉
shú xī
familiarità con
数量
shù liàng
quantità
数字
shù zì
digitale

shuài
di bell'aspetto
顺便
shùn biàn
a proposito
顺利
shùn lì
senza intoppi
顺序
shùn xù
ordine
说明
shuō míng
descrizione
硕士
shuò shì
master

morto
塑料袋
sù liào dài
sacchetto di plastica
速度
sù dù
velocità

suān
acido
随便
suí biàn
casuale
随着
suí zhe
insieme a
孙子
sūn zi
nipote
所有
suǒ yǒu
tutti

tái
stazione

tái
sollevamento
态度
tài du
atteggiamento
弹钢琴
tán gāng qín
suonare il piano

tán
parlare

tāng
la minestra

táng
zucchero

tǎng
sdraiarsi

tàng
viaggio
讨论
tǎo lùn
discutere
讨厌
tǎo yàn
odiare
特点
tè diǎn
caratteristiche

citare
提供
tí gōng
fornire
提前
tí qián
in anticipo
提醒
tí xǐng
ricordare
填空
tián kòng
riempire gli spazi vuoti
条件
tiáo jiàn
condizione

tíng
stop

tǐng
molto
通过
tōng guò
di
通知
tōng zhī
avviso
同情
tóng qíng
simpatia
同时
tóng shí
contemporaneamente

tuī
spingere
推迟
tuī chí
rimandare

tuō
decollare
袜子
wà zi
calzino
完全
wán quán
completare
往往
wǎng wǎng
spesso
网球
wǎng qiú
tennis
网站
wǎng zhàn
sito web
危险
wēi xiǎn
pericolo
卫生间
wèi shēng jiān
bagno
味道
wèi dào
gusto
温度
wēn dù
temperatura
文章
wén zhāng
articolo
污染
wū rǎn
inquinamento

no
无聊
wú liáo
annoiato
无论
wú lùn
indipendentemente
误会
wù huì
malinteso
吸引
xī yǐn
attirare
西红柿
xī hóng shì
pomodoro

xián
salato
现金
xiàn jīn
contanti
羡慕
xiàn mù
invidia
相反
xiāng fǎn
in contrasto
相同
xiāng tóng
lo stesso

xiāng
fragrante
详细
xiáng xì
dettagliata

xiǎng
squillare
橡皮
xiàng pí
gomma da cancellare
消息
xiāo xi
notizia
小吃
xiǎo chī
merenda
小伙子
xiǎo huǒ zi
ragazzo
小说
xiǎo shuō
fiction
效果
xiào guǒ
effetto
笑话
xiào huà
scherzo
心情
xīn qíng
umore
辛苦
xīn kǔ
difficile
信封
xìn fēng
busta
信息
xìn xī
informazione
信心
xìn xīn
fiducia
兴奋
xīng fèn
eccitato

xíng
riga

xǐng
svegliarsi
幸福
xìng fú
contento
性别
xìng bié
genere
性格
xìng gé
carattere
修理
xiū lǐ
riparazione
许多
xǔ duō
molti
学期
xué qī
semestre

ya
si
压力
yā lì
pressione
牙膏
yá gāo
dentifricio
亚洲
yà zhōu
asia
严格
yán gé
rigoroso
严重
yán zhòng
grave

yán
sale
研究
yán jiū
lo studio
演出
yǎn chū
mostrare
演员
yǎn yuán
attore
眼镜
yǎn jìng
bicchieri
阳光
yáng guāng
luce del sole
养成
yǎng chéng
sviluppare
样子
yàng zi
assomiglia a
邀请
yāo qǐng
invitare
要是
yào shi
se
钥匙
yào shi
chiave
也许
yě xǔ
può essere
叶子
yè zi
foglia

pagina
一切
yī qiè
tutti

per
以为
yǐ wéi
pensare
意见
yì jiàn
opinione
艺术
yì shù
arte
因此
yīn cǐ
perciò
引起
yǐn qǐ
causa
印象
yìn xiàng
impressione

yíng
vincere
应聘
yìng pìn
richiedi
勇敢
yǒng gǎn
coraggioso
永远
yǒng yuǎn
sempre e per sempre
优点
yōu diǎn
vantaggio
优秀
yōu xiù
eccellente
幽默
yōu mò
umorismo
尤其
yóu qí
particolarmente

yóu
di
由于
yóu yú
a causa di
邮局
yóu jú
ufficio postale
友好
yǒu hǎo
amichevole
友谊
yǒu yì
amicizia
有趣
yǒu qù
interessante
于是
yú shì
poi
愉快
yú kuài
contento

contro
羽毛球
yǔ máo qiú
badminton
语法
yǔ fǎ
grammatica
语言
yǔ yán
linguaggio
预习
yù xí
anteprima
原来
yuán lái
originale
原谅
yuán liàng
perdonare
原因
yuán yīn
la ragione
约会
yuē huì
appuntamento
阅读
yuè dú
leggere

yún
nube
允许
yǔn xǔ
permettere
杂志
zá zhì
rivista
咱们
zán men
noi
暂时
zàn shí
temporaneamente

zāng
sporco
责任
zé rèn
responsabilità
增加
zēng jiā
aumentare
占线
zhàn xiàn
occupato
招聘
zhāo pìn
reclutamento

zhào
secondo
真正
zhēn zhèng
vero
整理
zhěng lǐ
organizzare
正常
zhèng cháng
normale
正好
zhèng hǎo
giusto
正确
zhèng què
corretta
正式
zhèng shì
formale
证明
zhèng míng
dimostrare

zhī
di
支持
zhī chí
pausa
知识
zhī shi
conoscenza
值得
zhí de
ne e 'valsa la pena
植物
zhí wù
pianta
直接
zhí jiē
diretto
职业
zhí yè
professione
只好
zhǐ hǎo
ho dovuto
只要
zhǐ yào
fintanto che

zhǐ
si intende
至少
zhì shǎo
almeno
质量
zhì liàng
qualità

zhòng
peso
重点
zhòng diǎn
messa a fuoco
重视
zhòng shì
valore
周围
zhōu wéi
in giro
主意
zhǔ yi
idea
祝贺
zhù hè
congratularmi
著名
zhù míng
famoso
专门
zhuān mén
specializzato
专业
zhuān yè
professione

zhuǎn
girare

zhuàn
guadagnare
准确
zhǔn què
accurato
准时
zhǔn shí
puntuale
仔细
zǐ xì
attento
自然
zì rán
naturale
自信
zì xìn
fiducia
总结
zǒng jié
per riassumere

affitto
最好
zuì hǎo
il migliore
尊重
zūn zhòng
rispetto
左右
zuǒ yòu
di
作家
zuò jiā
scrittore
作用
zuò yòng
effetto
作者
zuò zhě
autore

zuò
posto a sedere
座位
zuò wèi
posto a sedere

Más recursos para capacitarse para la prueba de nivel HSK 4