Lista de vocabulario HSK 3: la lista oficial de palabras HSK3

El nivel 3 de HSK evalúa las habilidades de los candidatos en la práctica diaria del chino. Esto representa el equivalente al nivel III de las Escalas de dominio del idioma chino para hablantes de otros idiomas y al nivel B1 del Marco común europeo de referencia (CEF). Los candidatos que aprueben el nivel 3 de HSK pueden comunicarse con un nivel básico en su vida diaria, académica y profesional. Pueden realizar la mayoría de sus conversaciones en chino cuando viajan a China. El examen HSK Nivel 3 consta de secciones de comprensión oral, lectura y escritura. Contiene 80 puntos en total.

Lista de palabras HSK 3


a
che cosa
阿姨
ā yí
zia

ǎi
corto
爱好
ài hào
passatempo
安静
ān jìng
silenzio

mettere

bān
mossa

bān
classe
办法
bàn fǎ
metodo
办公室
bàn gōng shì
ufficio

bàn
metà
帮忙
bāng máng
aiuto

bāo
pacchetto

bǎo
pieno
北方
běi fāng
nord

bèi
essere
鼻子
bí zi
naso
比较
bǐ jiào
confrontare
比赛
bǐ sài
gioco
笔记本
bǐ jì běn
taccuino
必须
bì xū
dovere
变化
biàn huà
varietà
别人
bié rén
altre persone
冰箱
bīng xiāng
frigorifero
不但…而且…
bù dàn …ér qiě …
non solo ma anche…
菜单
cài dān
menù
参加
cān jiā
partecipare

cǎo
erba

céng
pavimento

chà
differenza
超市
chāo shì
supermercato
衬衫
chèn shān
camicia
城市
chéng shì
città
成绩
chéng jì
gradi
迟到
chí dào
in ritardo
除了
chú le
oltre ad

chuán
traghetto

chūn
primavera
词典
cí diǎn
dizionario
聪明
cōng ming
intelligente
打扫
dǎ sǎo
pulito
打算
dǎ suàn
avere intenzione

dài
gruppo musicale
担心
dān xīn
preoccupazione
蛋糕
dàn gāo
torta
当然
dāng rán
ovviamente

de
terra (particella)

dēng
luce
地方
dì fang
locale
地铁
dì tiě
metropolitana
地图
dì tú
carta geografica
电梯
diàn tī
ascensore
电子邮件
diàn zǐ yóu jiàn
e-mail

dōng
est

dōng
inverno
动物
dòng wù
animale

duǎn
corto

duàn
segmento
锻炼
duàn liàn
allenarsi
多么
duō me
come
饿
è a
affamato
耳朵
ěr duo
orecchio

capelli
发烧
fā shāo
febbre
发现
fā xiàn
trova
方便
fāng biàn
convenienza

fàng
mettere
放心
fàng xīn
stia tranquillo

fēn
minuto
复习
fù xí
revisione
附近
fù jìn
nelle vicinanze
干净
gān jìng
pulito
感冒
gǎn mào
freddo
感兴趣
gǎn xìng qù
interessato a
刚才
gāng cái
proprio adesso
个子
gè zi
alto
根据
gēn jù
secondo

gēn
con

gèng
di più
公斤
gōng jīn
kg
公园
gōng yuán
parco
故事
gù shi
storia
刮风
guā fēng
ventoso

guān
spegni
关系
guān xì
relazione
关心
guān xīn
preoccupazione
关于
guān yú
sopra
国家
guó jiā
nazione

guò
passare (verbo)
过去
guò qu
passato
还是
hái shì
ancora è
害怕
hài pà
impaurito
黑板
hēi bǎn
lavagna
后来
hòu lái
dopo
护照
hù zhào
passaporto

huā
fiore (verbo)

huā
fiore (m)

huà
pittura

huài
cattivo
欢迎
huān yíng
benvenuto
环境
huán jìng
dintorni

huán
return (verbo)

huàn
modificare
黄河
huáng hé
fiume giallo
回答
huí dá
rispondere
会议
huì yì
incontro
或者
huò zhě
o
几乎
jī hū
quasi
机会
jī huì
opportunità

polo
季节
jì jié
stagione
记得
jì de
ricorda
检查
jiǎn chá
un'esaminazione
简单
jiǎn dān
semplice
健康
jiàn kāng
salute
见面
jiàn miàn
incontrare

jiǎng
parlare

jiào
insegnare

jiǎo
piede

jiǎo
angolo

jiē
raccogliere
街道
jiē dào
strada
结婚
jié hūn
sposare
结束
jié shù
fine
节目
jié mù
programma
节日
jié rì
festival
解决
jiě jué
risolvere

jiè
prestito
经常
jīng cháng
spesso
经过
jīng guò
dopo
经理
jīng lǐ
manager

jiǔ
lungo

jiù
vecchio
句子
jù zi
frase
决定
jué dìng
decidere
可爱
kě ài
bello

assetato

inciso
客人
kè rén
gli ospiti
空调
kōng tiáo
aria condizionata

kǒu
bocca

piangere
裤子
kù zi
pantaloni
筷子
kuài zi
bacchette

lán
blu

lǎo
vecchio
离开
lí kāi
va via
礼物
lǐ wù
regalo
历史
lì shǐ
storia

liǎn
viso
练习
liàn xí
esercizio

liàng
veicoli
聊天
liáo tiān
con cui chattare
了解
liǎo jiě
alla comprensione
邻居
lín jū
vicino
留学
liú xué
studiare all'estero

lóu
pavimento
绿
lv4
verde

cavallo
马上
mǎ shàng
subito
满意
mǎn yì
soddisfazione
帽子
mào zi
cappello

meter
面包
miàn bāo
pane
明白
míng bai
capire

prendere
奶奶
nǎi nai
nonna

nán
sud

nán
difficile
难过
nán guò
triste
年级
nián jí
grado
年轻
nián qīng
giovane

niǎo
uccello
努力
nǔ lì
lavorare duramente
爬山
pá shān
alpinismo
盘子
pán zi
piatto

pàng
grasso
啤酒
pí jiǔ
birra
皮鞋
pí xié
scarpe di pelle
瓶子
píng zi
bottiglia
其实
qí shí
infatti
其他
qí tā
altro
奇怪
qí guài
strano

giro
起飞
qǐ fēi
decollare
起来
qǐ lái
in piedi
清楚
qīng chu
chiaro
请假
qǐng jià
chiedere un permesso

qiū
autunno
裙子
qún zi
gonna
然后
rán hòu
poi
热情
rè qíng
entusiasmo
认为
rèn wéi
pensare
认真
rèn zhēn
grave
容易
róng yì
facile
如果
rú guǒ
nel caso

sǎn
ombrello
上网
shàng wǎng
vai online
声音
shēng yīn
suono
生气
shēng qì
incazzato
世界
shì jiè
mondo

shì
test

shòu
magro
叔叔
shū shu
zio
舒服
shū fu
confortevole
数学
shù xué
matematica

shù
albero
刷牙
shuā yá
lavati i denti

shuāng
doppio
水平
shuǐ píng
livello
司机
sī jī
conducente
太阳
tài yáng
sole
特别
tè bié
particolarmente

téng
dolore
提高
tí gāo
ottimizzare
体育
tǐ yù
educazione fisica

tián
dolce

tiáo
articolo
同事
tóng shì
collega
同意
tóng yì
essere d'accordo
头发
tóu fa
capelli
突然
tū rán
ad un tratto
图书馆
tú shū guǎn
biblioteca

tuǐ
gamba
完成
wán chéng
effettuare, eseguire

wǎn
ciotola

wàn
dieci mila
忘记
wàng jì
dimenticare

wèi
per
为了
wèi le
in modo da

wèi
po
文化
wén huà
cultura
西
oo
习惯
xí guàn
abitudine
洗手间
xǐ shǒu jiān
restroom
洗澡
xǐ zǎo
fai un bagno

xià
estate

xiān
primo
相信
xiāng xìn
credere
香蕉
xiāng jiāo
banana

xiàng
piace

xiàng
per
小心
xiǎo xīn
stai attento
校长
xiào zhǎng
principale
新闻
xīn wén
notizia
新鲜
xīn xiān
fresco
信用卡
xìn yòng kǎ
carta di credito
行李箱
xíng lǐ xiāng
tronco
熊猫
xióng māo
panda
需要
xū yào
bisogno
选择
xuǎn zé
selezionare
要求
yāo qiú
richiesta
爷爷
yé ye
nonno
一直
yī zhí
sempre
一定
yí dìng
di sicuro
一共
yī gòng
totale
一会儿
yī huì er
un po
一样
yī yàng
stesso
以前
yǐ qián
prima
一般
yī bān
generale
一边
yī biān
un lato
音乐
yīn yuè
musica
银行
yín háng
banca
饮料
yǐn liào
bevanda
应该
yīng gāi
dovrebbero
影响
yǐng xiǎng
influenze

yòng
uso
游戏
yóu xì
gioco
有名
yǒu míng
famoso

yòu
anche
遇到
yù dào
incontrare

yuán
yuan
愿意
yuàn yì
disposto
月亮
yuè liang
luna

yuè
di più

zhàn
stazione

zhāng
zhang

zhǎng
lungo (verbo)
着急
zháo jí
ansioso
照顾
zhào gu
prendersi cura di
照片
zhào piàn
foto
照相机
zhào xiàng jī
telecamera

zhǐ
only (avverbio)

zhǐ
solo (quantificatore)
只有…才…
zhǐ yǒu …cái …
solo...
中间
zhōng jiān
intermedio
中文
zhōng wén
cinese
终于
zhōng yú
alla fine

zhǒng
specie (quantificatore)
重要
zhòng yào
importante
周末
zhōu mò
fine settimana
主要
zhǔ yào
principale
注意
zhù yì
nota
自己
zì jǐ
se stesso
自行车
zì xíng chē
bicicletta
总是
zǒng shì
sempre

zuǐ
bocca
最后
zuì hòu
alla fine
最近
zuì jìn
recente
作业
zuò yè
operazione

Más recursos para capacitarse para la prueba de nivel HSK 3