Significato e pronuncia di 卖

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

卖 definizione italiana

mài

 • vendere

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 卖

 • 我卖了一百件衣服
  Wǒ màile yībǎi jiàn yīfú
 • 电脑卖得贵。
  Diànnǎo mài dé guì.
 • 那个男人卖票。
  nàgè nánrén mài piào
 • 这个商店卖的东西比较便宜。
  Zhège shāngdiàn mài de dōngxī bǐjiào piányí.
 • 面包已经卖完了。
  Miànbāo yǐjīng mài wánliǎo.

Parole che contengono 卖, per livello di HSK