Significato e pronuncia di 很

Carattere semplificato / tradizionale

很 definizione italiana

hěn

 • molto

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 很

 • 我很少看电影。
  Wǒ hěnshǎo kàndiànyǐng.
 • 认识你我很高兴!
  Rènshí nǐ wǒ hěn gāoxìng!
 • 今年二月天气很冷。
  Jīnnián èr yuè tiānqì hěn lěng.
 • 这个苹果很大。
  Zhège píngguǒ hěn dà.
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.

Parole che contengono 很, per livello di HSK