Significato e pronuncia di 热

Carattere semplificato
Carattere tradizionale

热 definizione italiana

 • calore

Livelli HSK


Carattere con la stessa pronuncia


Esempi di frasi con 热

 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 今天很热。
  Jīntiān hěn rè.
 • 我去热一下米饭。
  Wǒ qù rè yīxià mǐfàn.
 • 太热了,请把空调打开。
  Tài rèle, qǐng bǎ kòngtiáo dǎkāi.
 • 秋天最舒服,不冷也不热。
  Qiūtiān zuì shūfú, bù lěng yě bù rè.

Parole che contengono 热, per livello di HSK