Significato e pronuncia di 一下

一下
Parola semplificata / tradizionale

一下 definizione italiana

yī xià

 • un po

HSK level


Carattere

 • (yī): uno
 • (xià): sotto

Esempi di frasi con 一下

 • 我去热一下米饭。
  Wǒ qù rè yīxià mǐfàn.
 • 我来介绍一下我的朋友。
  Wǒ lái jièshào yīxià wǒ de péngyǒu.
 • 太累了,让我休息一下。
  Tài lèile, ràng wǒ xiūxí yīxià.
 • 请等我一下。
  Qǐng děng wǒ yīxià.
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.