Significato e pronuncia di 丈夫

丈夫
Parola semplificata / tradizionale

丈夫 definizione italiana

zhàng fu

  • marito

HSK level


Carattere

  • (zhàng): marito
  • (fū): marito

Esempi di frasi con 丈夫

  • 右边第一个男人是我丈夫。
    Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
  • 我丈夫在医院工作。
    Wǒ zhàngfū zài yīyuàn gōngzuò.