Significato e pronuncia di 上班

上班
Parola semplificata / tradizionale

上班 definizione italiana

shàng bān

 • lavorare

HSK level


Carattere

 • (shàng): sopra
 • (bān): classe

Esempi di frasi con 上班

 • 坐公共汽车去上班。
  Zuò gōnggòng qìchē qù shàngbān.
 • 我在一个公司上班。
  Wǒ zài yīgè gōngsī shàngbān.
 • 我可能不能去上班了。
  Wǒ kěnéng bùnéng qù shàngbānle.
 • 你可以开我的车去上班。
  Nǐ kěyǐ kāi wǒ de jū qù shàngbān.
 • 我妻子上班去了。
  Wǒ qīzi shàngbān qùle.