Significato e pronuncia di 下午

下午
Parola semplificata / tradizionale

下午 definizione italiana

xià wǔ

 • nel pomeriggio

HSK level


Carattere

 • (xià): sotto
 • (wǔ): mezzogiorno

Esempi di frasi con 下午

 • 明天下午下雨。
  Míngtiān xiàwǔ xià yǔ.
 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 现在是下午 3的20。
  Xiànzài shì xiàwǔ 3 de 20.
 • 我今天下午不去学校了。
  Wǒ jīntiān xiàwǔ bù qù xuéxiàole.
 • 他一个下午都坐在电视前。
  Tā yīgè xiàwǔ dōu zuò zài diànshì qián.