Significato e pronuncia di 乒乓球

乒乓球
Parola semplificata / tradizionale

乒乓球 definizione italiana

pīng pāng qiú

  • ping-pong

HSK level


Carattere

  • (pīng): ping
  • (pāng): pong
  • (qiú): palla

Esempi di frasi con 乒乓球

  • 有谁想参加乒乓球比赛?
    Yǒu shuí xiǎng cānjiā pīngpāng qiú bǐsài?