Significato e pronuncia di 互相

互相
Parola semplificata / tradizionale

互相 definizione italiana

hù xiāng

  • l'un l'altro

HSK level


Carattere

  • (hù): reciproco
  • (xiāng): fase

Esempi di frasi con 互相

  • 我们是邻居,应该互相帮助。
    Wǒmen shì línjū, yīnggāi hùxiāng bāngzhù.
  • 我们两个要互相支持。
    Wǒmen liǎng gè yào hùxiāng zhīchí.