Significato e pronuncia di 人生

人生
Parola semplificata / tradizionale

人生 definizione italiana

rén shēng

  • vita

HSK level


Carattere

  • (rén): persone
  • (shēng): partorire

Esempi di frasi con 人生

  • 他已经习惯了一个人生活。
    Tā yǐjīng xíguànle yīgè rén shēnghuó.