Significato e pronuncia di 今天

今天
Parola semplificata / tradizionale

今天 definizione italiana

jīn tiān

 • al giorno d'oggi

HSK level


Carattere

 • (jīn): questo
 • (tiān): giorno

Esempi di frasi con 今天

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 今天我做了三个菜。
  Jīntiān wǒ zuòle sān gè cài.
 • 今天我很高兴。
  Jīntiān wǒ hěn gāoxìng.
 • 今天天气很汉语。
  Jīntiān tiānqì hěn hànyǔ.
 • 今天是 2002 年 1 月 1号。
  Jīntiān shì 2002 nián 1 yuè 1 hào.