Significato e pronuncia di 休息

休息
Parola semplificata / tradizionale

休息 definizione italiana

xiū xi

 • riposo

HSK level


Carattere

 • (xiū): riposo
 • (xī): interesse

Esempi di frasi con 休息

 • 看完报纸休息。
  Kàn wán bàozhǐ xiūxí.
 • 我想休息几分钟。
  Wǒ xiǎng xiūxí jǐ fēnzhōng.
 • 我累了,想休息。
  Wǒ lèile, xiǎng xiūxí.
 • 太累了,让我休息一下。
  Tài lèile, ràng wǒ xiūxí yīxià.
 • 请不要影响别人休息。
  Qǐng bùyào yǐngxiǎng biérén xiūxí.