Significato e pronuncia di 伤心

伤心
Parola semplificata
傷心
Parola tradizionale

伤心 definizione italiana

shāng xīn

  • triste

HSK level


Carattere

  • (shāng): male
  • (xīn): cuore

Esempi di frasi con 伤心

  • 在我伤心的时候,你总是陪在我身边。
    Zài wǒ shāngxīn de shíhòu, nǐ zǒng shì péi zài wǒ shēnbiān.
  • 听到这个消息后,我很伤心。
    Tīng dào zhège xiāoxī hòu, wǒ hěn shāngxīn.