Significato e pronuncia di 健康

健康
Parola semplificata / tradizionale

健康 definizione italiana

jiàn kāng

  • salute

HSK level


Carattere

  • (jiàn): salutare
  • (kāng): kang

Esempi di frasi con 健康

  • 爸爸的身体特别健康。
    Bàba de shēntǐ tèbié jiànkāng.
  • 为了身体健康,我每天都去运动。
    Wèile shēntǐ jiànkāng, wǒ měitiān dū qù yùndòng.