Significato e pronuncia di 其他

其他
Parola semplificata / tradizionale

其他 definizione italiana

qí tā

 • altro

HSK level


Carattere

 • (qí): suo
 • (tā): lui

Esempi di frasi con 其他

 • 我过去在北京,没去其他地方。
  Wǒ guòqù zài běijīng, méi qù qítā dìfāng.
 • 只有小明在教室里,其他人都回家了。
  Zhǐyǒu xiǎomíng zài jiàoshì lǐ, qítā rén dōu huí jiāle.
 • 除了小王,其他人都来了。
  Chúle xiǎo wáng, qítā rén dōu láile.