Significato e pronuncia di 出现

出现
Parola semplificata
出現
Parola tradizionale

出现 definizione italiana

chū xiàn

  • apparire

HSK level


Carattere

  • (chū): su
  • (xiàn): presente

Esempi di frasi con 出现

  • 我们等了他一个小时,他也没有出现。
    Wǒmen děngle tā yīgè xiǎoshí, tā yě méiyǒu chūxiàn.
  • 我们工作中出现了不少问题。
    Wǒmen gōngzuò zhòng chū xiàn liǎo bù shǎo wèntí.