Significato e pronuncia di 十分

十分
Parola semplificata / tradizionale

十分 definizione italiana

shí fēn

 • molto

HSK level


Carattere

 • (shí): dieci
 • (fēn): minuto

Esempi di frasi con 十分

 • 请大家休息一会儿,十分钟后继续上课。
  Qǐng dàjiā xiūxí yīhuǐ'er, shífēnzhōng hòu jìxù shàngkè.
 • 我对今天的演出十分满意。
  Wǒ duì jīntiān de yǎnchū shífēn mǎnyì.
 • 她做事十分仔细。
  Tā zuòshì shí fēn zǐxì.
 • 你十分冷静地面对这个问题。
  Nǐ shífēn lěngjìng dì miàn duì zhège wèntí.