Significato e pronuncia di 卫生间

卫生间
Parola semplificata
衛生間
Parola tradizionale

卫生间 definizione italiana

wèi shēng jiān

  • bagno

HSK level


Carattere

  • (wèi): guardia
  • (shēng): partorire
  • (jiān): fra

Esempi di frasi con 卫生间

  • 请问,卫生间在哪儿?
    Qǐngwèn, wèishēngjiān zài nǎ'er?