Significato e pronuncia di 原因

原因
Parola semplificata / tradizionale

原因 definizione italiana

yuán yīn

 • la ragione

HSK level


Carattere

 • (yuán): originale
 • (yīn): perché

Esempi di frasi con 原因

 • 他把原因解释得很清楚。
  Tā bǎ yuányīn jiěshì dé hěn qīngchǔ.
 • 他把这件事的原因给大家说明了一下。
  Tā bǎ zhè jiàn shì de yuányīn gěi dàjiā shuōmíngliǎo yīxià.
 • 我已经找出问题的原因了。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntí de yuányīnle.