Significato e pronuncia di 名字

名字
Parola semplificata / tradizionale

名字 definizione italiana

míng zi

 • nome di battesimo

HSK level


Carattere

 • (míng): nome
 • (zì): parola

Esempi di frasi con 名字

 • 你的名字是什么?
  Nǐ de míngzì shì shénme?
 • 小姐,你叫什么名字?
  Xiǎojiě, nǐ jiào shénme míngzì?
 • 中国人的姓在名字的前面。
  Zhōngguó rén de xìng zài míngzì de qiánmiàn.
 • 我的名字叫李明。
  Wǒ de míngzì jiào lǐ míng.