Significato e pronuncia di 周末

周末
Parola semplificata / tradizionale

周末 definizione italiana

zhōu mò

 • fine settimana

HSK level


Carattere

 • (zhōu): settimana
 • (mò): fine

Esempi di frasi con 周末

 • 我准备周末把房间打扫一下。
  Wǒ zhǔnbèi zhōumò bǎ fángjiān dǎsǎo yīxià.
 • 这件事,在周末前必须完成。
  Zhè jiàn shì, zài zhōumò qián bìxū wánchéng.
 • 这个周末你有什么安排?
  Zhège zhōumò nǐ yǒu shé me ānpái?
 • 我想周末去参观长城。
  Wǒ xiǎng zhōumò qù cānguān chángchéng.
 • 他邀请周末去他家做客。
  Tā yāoqǐng zhōumò qù tā jiā zuòkè.