Significato e pronuncia di 回答

回答
Parola semplificata / tradizionale

回答 definizione italiana

huí dá

 • rispondere

HSK level


Carattere

 • (huí): torna a
 • (dá): risposta

Esempi di frasi con 回答

 • 回答错了。
  Huídá cuòle.
 • 我能回答这个问题。
  Wǒ néng huídá zhège wèntí.
 • 你的回答不能让人满意。
  Nǐ de huí dā bùnéng ràng rén mǎnyì.
 • 这个问题很容易回答。
  Zhège wèntí hěn róngyì huídá.