Significato e pronuncia di 大家

大家
Parola semplificata / tradizionale

大家 definizione italiana

dà jiā

 • tutti

HSK level


Carattere

 • (dà): grande
 • (jiā): famiglia

Esempi di frasi con 大家

 • 让大家起床吧。
  Ràng dàjiā qǐchuáng ba.
 • 请大家不要等我了。
  Qǐng dàjiā bùyào děng wǒle.
 • 请大家都到教室去上课。
  Qǐng dàjiā dōu dào jiàoshì qù shàngkè.
 • 大家都看着他,他有点儿不好意思了。
  Dàjiā dōu kànzhe tā, tā yǒudiǎn er bù hǎoyìsile.
 • 请大家把作业本儿拿出来。
  Qǐng dàjiā bǎ zuòyè běn er ná chūlái.