Significato e pronuncia di 太阳

太阳
Parola semplificata
太陽
Parola tradizionale

太阳 definizione italiana

tài yáng

  • sole

HSK level


Carattere

  • (tài): pure
  • (yáng): yang

Esempi di frasi con 太阳

  • 你看,太阳出来了。
    Nǐ kàn, tàiyáng chūláile.
  • 早上打开窗户,太阳管理照了进来。
    Zǎoshang dǎkāi chuānghù, tàiyáng guǎnlǐ zhàole jìnlái.