Significato e pronuncia di 好像

好像
Parola semplificata / tradizionale

好像 definizione italiana

hǎo xiàng

  • piace

HSK level


Carattere

  • (hǎo): è buono
  • (xiàng): piace

Esempi di frasi con 好像

  • 十年不见,他好像没什么变化。
    Shí nián bùjiàn, tā hǎoxiàng méishénme biànhuà.
  • 我们之间好像有误会。
    Wǒmen zhī jiān hǎoxiàng yǒu wùhuì.