Significato e pronuncia di 妻子

妻子
Parola semplificata / tradizionale

妻子 definizione italiana

qī zi

 • moglie

HSK level


Carattere

 • (qī): moglie
 • (zi): bambino

Esempi di frasi con 妻子

 • 最左边的是哥哥的妻子。
  Zuì zuǒbiān de shì gēgē de qīzi.
 • 我妻子上班去了。
  Wǒ qīzi shàngbān qùle.
 • 我妻子的性格非常好,从不发脾气。
  Wǒ qīzi dì xìnggé fēicháng hǎo, cóng bù fā píqì.
 • 我和我妻子有共同的理想和生活目标。
  Wǒ hé wǒ qīzi yǒu gòngtóng de lǐxiǎng hé shēnghuó mùbiāo.