Significato e pronuncia di 学生

学生
Parola semplificata
學生
Parola tradizionale

学生 definizione italiana

xué sheng

 • alunno

HSK level


Carattere

 • (xué): imparare
 • (shēng): partorire

Esempi di frasi con 学生

 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 我是一个学生。
  Wǒ shì yīgè xuéshēng.
 • 我们都是学生。
  Wǒmen dōu shì xuéshēng.