Significato e pronuncia di 容易

容易
Parola semplificata / tradizionale

容易 definizione italiana

róng yì

  • facile

HSK level


Carattere

  • (róng): soddisfare
  • (yì): facile

Esempi di frasi con 容易

  • 这个问题很容易回答。
    Zhège wèntí hěn róngyì huídá.
  • 在森林里吸烟很危险,容易着火。
    Zài sēnlín lǐ xīyān hěn wéixiǎn, róngyì zháohuǒ.