Significato e pronuncia di 小说

小说
Parola semplificata
小說
Parola tradizionale

小说 definizione italiana

xiǎo shuō

 • fiction

HSK level


Carattere

 • (xiǎo): piccolo
 • (shuō): dire

Esempi di frasi con 小说

 • 他的小说受到了读者们的欢迎。
  Tā de xiǎoshuō shòudàole dúzhěmen de huānyíng.
 • 他在写一本小说,还没写完。
  Tā zài xiě yī běn xiǎoshuō, hái méi xiě wán.
 • 我正在阅读这本小说。
  Wǒ zhèngzài yuèdú zhè běn xiǎoshuō.
 • 这本小说值得读一读。
  Zhè běn xiǎoshuō zhídé dú yī dú.
 • 这位作家的小说你读过吗?
  Zhè wèi zuòjiā de xiǎoshuō nǐ dúguò ma?