Significato e pronuncia di 帮助

帮助
Parola semplificata
幫助
Parola tradizionale

帮助 definizione italiana

bāng zhù

 • aiuto

HSK level


Carattere

 • (bāng): aiuto
 • (zhù): aiuto

Esempi di frasi con 帮助

 • 为什么要帮助你?
  Wèishéme yào bāngzhù nǐ?
 • 请帮助我找一家搬家公司,好吗?
  Qǐng bāngzhù wǒ zhǎo yījiā bānjiā gōngsī, hǎo ma?
 • 这本词典对我的学习很有帮助。
  Zhè běn cídiǎn duì wǒ de xuéxí hěn yǒu bāngzhù.
 • 我们需要一些帮助。
  Wǒmen xūyào yīxiē bāngzhù.
 • 他很愿意帮助别人。
  Tā hěn yuànyì bāngzhù biérén.