Significato e pronuncia di 心情

心情
Parola semplificata / tradizionale

心情 definizione italiana

xīn qíng

  • umore

HSK level


Carattere

  • (xīn): cuore
  • (qíng): situazione

Esempi di frasi con 心情

  • 他的心情好起来了。
    Tā de xīnqíng hǎo qǐláile.
  • 你今天看起来心情不错。
    Nǐ jīntiān kàn qǐlái xīnqíng bùcuò.