Significato e pronuncia di 必须

必须
Parola semplificata
必須
Parola tradizionale

必须 definizione italiana

bì xū

  • dovere

HSK level


Carattere

  • (bì): dovere
  • (xū): dovere

Esempi di frasi con 必须

  • 我今天必须去上班。
    Wǒ jīntiān bìxū qù shàngbān.
  • 这件事,在周末前必须完成。
    Zhè jiàn shì, zài zhōumò qián bìxū wánchéng.