Significato e pronuncia di 按照

按照
Parola semplificata / tradizionale

按照 definizione italiana

àn zhào

 • secondo

HSK level


Carattere

 • (àn): stampa
 • (zhào): secondo

Esempi di frasi con 按照

 • 这个计划很不错,你就按照它去做吧。
  Zhège jìhuà hěn bùcuò, nǐ jiù ànzhào tā qù zuò ba.
 • 请把这些盒子按照从大到小的顺序排列。
  Qǐng bǎ zhèxiē hézi ànzhào cóng dà dào xiǎo de shùnxù páiliè.
 • 请按照要求把报告改一下。
  Qǐng ànzhào yāoqiú bǎ bàogào gǎi yīxià.