Significato e pronuncia di 方便

方便
Parola semplificata / tradizionale

方便 definizione italiana

fāng biàn

  • convenienza

HSK level


Carattere

  • (fāng): piazza
  • 便 (biàn): cacca

Esempi di frasi con 方便

  • 我坐地铁去上班很方便。
    Wǒ zuò dìtiě qù shàngbān hěn fāngbiàn.
  • 互联网给人们的生活带来了很多方便。
    hùliánwǎng jǐ rénmen de shēnghuó dài láile hěnduō fāngbiàn.