Significato e pronuncia di 旅游

旅游
Parola semplificata
旅遊
Parola tradizionale

旅游 definizione italiana

lv3 yóu

 • turismo

HSK level


Carattere

 • (lǚ): viaggio
 • (yóu): tour

Esempi di frasi con 旅游

 • 我们开车去旅游。
  Wǒmen kāichē qù lǚyóu.
 • 坐船旅游。
  Zuò chuán lǚyóu.
 • 我打算下个星期去旅游。
  Wǒ dǎsuàn xià gè xīngqí qù lǚyóu.
 • 我爱旅游,去过几十个国家。
  Wǒ ài lǚyóu, qùguò jǐ shí gè guójiā.
 • 今年夏天你选择去哪儿旅游?
  Jīnnián xiàtiān nǐ xuǎnzé qù nǎ'er lǚyóu?