Significato e pronuncia di 朋友

朋友
Parola semplificata / tradizionale

朋友 definizione italiana

péng you

 • amico

HSK level


Carattere

 • (péng): amici
 • (yǒu): amico

Esempi di frasi con 朋友

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 他是我的好朋友。
  Tā shì wǒ de hǎo péngyǒu.
 • 我来介绍一下我的朋友。
  Wǒ lái jièshào yīxià wǒ de péngyǒu.
 • 我去送一个朋友。
  Wǒ qù sòng yīgè péngyǒu.
 • 今天我过生日,朋友们都来了。
  Jīntiān wǒguò shēngrì, péngyǒumen dōu láile.